Skiathos Palace Hotel Resort - Μοναδική Διαμονή με θέα 5 αστέρων...

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ρώσος φωτογράφος Vadim Gortinsky στη Σκιάθο

Ο ρώσος φωτογράφος Vadim Gortinsky γεννήθηκε στη Μόσχα στις 15 Ιανουαρίου 1967. Ήταν λάτρης της φωτογραφίας από την παιδική του ηλικία, και ξεκίνησε να εργάζεται όταν αποφοίτησε από την Ακαδημία Φωτογραφίας της Μόσχας το 1996. Ζει στο Μαυροβούνιο με την οικογένειά του από τον Δεκέμβριο του 2014.
Συνεργάστηκε με ένα τεράστιο αριθμό γνωστών περιοδικών όπως ELLE, Esquire, Marie Claire, OM, Hello, ΟΚ, FHM, Playboy, Forbes και άλλα. Συμμετείχε στην πρώτη έκθεση φωτογραφίας "Μόδα και στυλ στη φωτογραφία" της Μόσχας.
Ειδικεύεται στην φωτογράφηση πορτραίτων Ρώσων και διεθνών διασημοτήτων: από ηθοποιούς και μουσικούς σε πολιτικούς και αθλητές. Το χαρτοφυλάκιο του απαρτίζεται από ζευγάρια, πρόσωπα, πορτρέτα ομάδας, εσωτερικοί χώροι και αρχιτεκτονική, τοπία.


Biography
Russian photographer Vadim Gortinsky was born in Moscow, January 15, 1967. He was fond of photography since childhood, and started in profession when graduated from the Moscow Academy of Photography in 1996. He lives in Montenegro with his family from December, 2014.
He collaborated with a huge number of Glossy magazines such as ELLE, Esquire, Marie Claire, OM, Hello, OK, FHM, Playboy, Forbes and others. Was a participant in the first Moscow photo biennale "Fashion and style in photography."
He specializes in portrait photography of Russian and international celebrities: from actors and musicians known to all to politicians and sportsmen. In his portfolio are couples, faces, group portraits, interiors and architecture, landscapes.
-Δύο εκθέσεις έργων του φωτογράφου Vadim Gortinsky θα συνδέουν δύο χώρες - την Ελλάδα και τη Ρωσία, τη Σκιάθο και τη Μόσχα-
Η έκθεση " Cum Deo " στη Σκιάθο θα σας εξοικειώσει με την προσέγγιση του καλλιτέχνη για τον κόσμο, την άποψή του και την ευκαιρία να μοιραστεί αυτό που βλέπει. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα του καλλιτέχνη προς την Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να τον δείτε βυθισμένο στην ιστορία και την ατμόσφαιρα του νησιού -περπατώντας, εξερευνώντας, βγάζοντας νέες φωτογραφίες - και τον Μάρτιο του 2018 θα παρουσιαστεί η γη Απέναντι από το Άγιο Όρος στην έκθεση "Θεία Ιστορία, Σκιάθος", στη Μόσχα.
Η φωτογραφία είναι η τέχνη της αποτύπωσης με τη βοήθεια ενός στόχου. Ότι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Μια γνωστή περιγραφή της φωτογραφίας είναι: μια μεγαλοπρεπής στιγμή, μια αναπόληση, το παρελθόν στο παρόν για το μέλλον. Η ικανότητα της οπτικής αποτύπωσης και απομνημόνευσης της στιγμής. Στα έργα του Vadim Gortinsky, όπως και σε άγνωστα τοπία, ειδικά σε πορτρέτα αγνώστων ή ακόμη και εύκολα αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων- ο θεατής ανακαλύπτει για τον εαυτό του κάτι ξεχασμένο ή καινούριο, θα μπορούσε να λάβει συναισθήματα και να τα μοιραστεί. Η φωτογραφία ενός ευτυχισμένου ζευγαριού ηθοποιών από τη Ρωσία θα μπορούσε να αλλάξει τη σημερινή ημέρα ή την οικογενειακή σχέση σε ένα νησί στο Αιγαίο. Ένας θεατής θα μπορούσε να δεχτεί κάτι και να συγχωρήσει κάτι -ανεπαίσθητο για εμάς- βυθισμένο στο θέμα της φωτογραφίας.
Λένε ότι η αγάπη είναι στα μάτια του θεατή. Ο φακός της κάμερας λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Καταγράφοντας την άποψη του Φωτογράφου και παρέχοντας την εικόνα για τη ματιά του θεατή. Ευρείες ιστορίες - η κλασική ομορφιά της γυναίκας που περιμένει, το άπειρο της κίνησης του νερού με συναρπαστική πολυπλοκότητα και καθαρότητα του ρυθμού των αποκλίνουσών κύκλων γύρω του, που περιβάλλεται από το πανίσχυρο μεγαλείο των βουνών, τη μοναξιά ενός πλοίου τόσο περίπλοκου για να κατασκευαστεί και να πλοηγηθεί για έναν άνθρωπο φαινομενικά τόσο μικρό στον κόσμο, που περιβάλλεται από το μυστήριο της μυστηριώδους αρχαίας πρωτεύουσας, ενός ναού που φωνάζει ουρανό, στον Θεό, μέσα από την άθικτη φύση.
Η μικρή ιστορία της οντότητας, τμήματα κτιρίων και αντικειμένων - ο ρυθμός των σκαφών στο νερό, η σκάλα, ο σταυρός, το σωσίβιο στον ιστό των καλωδίων -η στιγμή της καθημερινής ζωής ή της αιωνιότητας, όπου γύρω από το χαρακτηριστικό του νερού, ο περίεργος θεατής θα βρει τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης - αέρα, πέτρα, φως. Μια έκθεση φωτογραφίας είναι μια ευκαιρία να θυμηθείτε, να απομνημονεύσετε και να δείτε τι ο θεατής δεν παρατήρησε, δεν κατάλαβε, αποσπάστηκε ή ήταν στοχαστικός. Στον Μεσαίωνα, οι γιατροί θεράπευαν με φάρμακο και προσευχή - γράφοντας τη συνταγή, τελειώνοντάς την με την εικόνα του σταυρού - #, πράγμα που σημαίνει Cum Deo (lat.), Με το Θεό!

Two exhibitions of works by photo artist Vadim Gortinsky will connect two lands - Greece and Russia, Skiathos and Moscow. The exhibition " Cum Deo " on Skiathos will acquaint you with the artist's approach to the world, his view and the opportunity to share what he see.This is the second step of the artist towards Greece. this week you can see him immersed in the history and atmosphere of the Island -walking, exploring, making new photos - and in March 2018 the image of the land Opposite Mount Athos will be presented by exhibition "Divine Story. Skiathos." in Moscow.
Photography is the art of imprinting with the help of an objective. One of the closest to reality.A familiar description of the photo is: a statuesque instant, a reminiscense, past time in the present for the future. The ability of visual memorizing and saving the moment completely. In the works of Vadim Gortinsky, it happens that in untitled landscapes , especially in portraits of unfamiliar and even easily recognizable stars - the Viewer finds for himself something forgotten or new, could get emotions and share them. The photography of a happy couple of actors from Russia changes present day or family relationship on an island in the Aegean Sea. One Viewer could accept something and forgive something imperceptibly for ourselves immersed in the eyes of the colleen.
They say that love is in the eyes of the onlooker. The camera lens works in both directions. Capturing the view of the Photographer and providing the picture for the glance of the Viewer. Wide stories - the classical beauty of the waiting woman, the infinity of water movement with fascinating complexity and purity of the rhythm of divergent circles around it or surrounded by the powerful grandeur of mountains, the loneliness of a ship so complex to construct and navigate for a man and looking so small in the world, shrouded in mist of mystery the ancient capital, a temple calling sky word, to God, midst untouched nature.
And small history of entity, parts of buildings and objects -the rhythm of the boats on the water, the ladder, the cross, the lifebuoy in the web of wires - the moment of whether everyday life or eternity, where around the water attribute, the curious Viewer will find the main elements of existence - air, stone, light.
The exhibition of photos is an opportunity to remember, save and see what the Viewer did not notice, did not understand, distracted or thoughtful. In the Middle Ages, doctors treated with medicine and pray - writing out the prescription, ending it with the image of the cross - #, which means Cum Deo (lat.), With God!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου